Pogoji za avte in kombi vozila

/Pogoji za avte in kombi vozila
Pogoji za avte in kombi vozila2015-01-19T07:17:49+00:00

Splošni pogoji najema kombija

UVODNA DOLOČILA

1. člen

Ti splošni pogoji najema vozila veljajo za vse najeme vozil, ki jih sklepa družba NOMAD (v nadaljevanju najemodajalec) s tretjimi osebami (v nadaljevanju najemnik) in so sestavni del pogodbe o najemu vozil, sklenjene med tretjo osebo in družbo.
Vsaka kršitev teh splošnih pogojev s strani katere izmed strank, pomeni hkrati kršitev pogodbenih določil in za drugo stranko zadosten razlog za takojšen odstop od pogodbe, katere sestavni del so ti splošni pogoji in pravico do uveljavljanja zaradi odstopa morebiti nastale škode od stranke kršiteljice.
Izdajatelj teh splošnih pogojev je NOMAD Zastopstvo, prodaja in najem Damijan Lesar s.p., Podova 1/a, 2327 RAČE, Slovenija, registrirana pri Okrožnem sodišču v _____ pod reg. št. _______, matična številka: 3130738000, davčna številka: 84418478, TRR: SI56 0411 5011 2913 752 odprt pri NOVA KBM d.d.

OPREDELITEV STRANK

2. člen

Najemodajalec je NOMAD Damijan Lesar s.p., s sedežem Podova 1/a, 2327 RAČE.

Najemnik je:

 • fizična oseba, ki podpiše in / ali podaljša najemno pogodbo,
 • pravna oseba – pooblaščena oseba pravne osebe, ki podpiše in / ali podaljša najemno pogodbo,
 • voznik (v kolikor ta ni podpisnik pogodbe) in vsak dodaten voznik oziroma vse osebe, ki so pooblaščene za upravljanje vozila po najemni pogodbi; za dodatnega voznika se smiselno šteje tudi vsaka tretja oseba, ki ni pooblaščena za upravljanje vozil po najemni pogodbi, vendar ne glede na navedeno po volji ali krivdi najemnika, brez vednosti najemodajalca upravlja z vozilom.

Za vse obveznosti in odgovornosti, vključno s plačili po tej pogodbi jamčijo najemnik oziroma podpisnik pogodbe, voznik in vsi dodatni vozniki solidarno. Najemnik oziroma podpisnik te pogodbe s svojim podpisom jamči, da so vsi vozniki najetega vozila po tej pogodbi s tem seznanjeni in se s tem nepogojno in izrecno strinjajo.

SOGLASJE NAJEMNIKA

3. člen

Najemnik s podpisom na pogodbi o najemu vozila potrjuje, da je seznanjen s vsemi določbami splošnih pogojev, da se z njihovo vsebino v celoti strinja ter da ga določbe splošnih pogojev zavezujejo tako kot pogodbena določila.

TERITORIALNA OMEJITEV

4. člen

Najem vozila po pogodbi, katere sestavni del so ti splošni pogoji je teritorialno omejen zgolj na področje EU. Najemnik sme najeto vozilo uporabljati ali ga odpeljati izven meja EU le po predhodnem pisnem dogovoru med najemodajalcem in najemnikom. V primeru neupoštevanja tega določila s strani najemnika je upravičen najemodajalec nemudoma odpovedati najemno pogodbo, najemnik pa je odgovoren za vso morebiti nastalo škodo zaradi nespoštovanja tega določila in izgubljeni dobiček.

POOBLAŠČENO UPRAVLJANJE VOZILA

5. člen

Najeto vozilo smejo voziti:

 • osebe stare nad 21 let, ki imajo veljavno vozniško dovoljenje najmanj 3 leta,
 • osebe, ki so pooblaščene za upravljanje vozila z najemno pogodbo,
 • osebe, ki so seznanjene z določili pogodbe in splošnimi pogoji najema, predvsem pa z odgovornostjo za obveznosti (v kolikor te osebe seznanjenost z vsebino ne potrdijo s svojim lastnoročnim podpisom, za to izrecno in nepogojno jamči podpisnik pogodbe).

Vsi pogoji morajo biti izpolnjeni kumulativno, za kar v celoti jamči najemnik.

6. člen

Najeto vozilo se NE sme uporabljati, upravljati ali voziti:

 • v nasprotju s cestno prometnimi predpisi in drugimi veljavnimi predpisi države, na čigar ozemlju se vozilo uporablja,
 • izven okvirov vožnje, ki jih dopuščajo vozne razmere in druge okoliščine,
 • v nezakonite namene,
 • za prevoz lahko vnetljivih ali nevarnih snovi,
 • če je voznik pod vplivom alkohola, mamil ali narkotikov, pomirjeval, uspaval, zdravil, oziroma drugih psihoaktivnih snovi, po katerih zaužitju je odsvetovana ali prepovedana vožnja motornih vozil,
 • če je vozilo preobremenjeno s potniki, prtljago ali blagom, skladno s tehnično dokumentacijo proizvajalca ali nepravilno obremenjeno oziroma naloženo v nasprotju z veljavnimi predpisi,
 • če vozilo ni v voznem stanju ali ni tehnično brezhibno, pa najemnik za to ve ali bi moral vedeti, glede na zakonska ali interna določila glede brezhibnosti vozila,
 • za udeležbo na kakršnih koli športnih ali drugih tekmovanjih in testiranjih vozil,
 • za nadaljnjo oddajo v najem ali uporabo tretji osebi, ki ni navedena v Pogodbi o najemu (izjema so najemniki, ki opravljajo dejavnost izposoje vozil in je najemodajalec ob podpisu pogodbe s tem seznanjen),
 • za kakršen koli plačani prevoz potnikov, stvari ali blaga,
 • za dejavnost avto šole ali drugega učenja vožnje motornih vozil,
 • za pogon ali vleko katerega koli drugega vozila ali predmeta,
 • če je vozilu v podaljšanem času najema potekla registracija ali zavarovanja, najemodajalec pa je najemnika pozval k vračilu vozila pred potekom,
 • izven cest I., II. in III. reda,
 • v kakršnekoli druge namene, ki so v nasprotju s sklenjeno Pogodbo o najemu vozila, temi splošnimi pogoji ali veljavnimi predpisi, kakor druge namene, ki bi kakorkoli drugače ogrožali ali kršili najemodajalčevo lastninsko pravico nad vozilom.

Za vsakršno ravnanje v nasprotju z navedenimi določili je najemnik odškodninsko odgovoren najemodajalcu, ki lahko poleg dejansko nastale škode in odškodnine po lastni izbiri proti najemniku uveljavlja tudi predčasno prekinitev pogodbe z vsemi posledicami.

NAJEM VOZILA (plačilo, dostava, prevzem, trajanje, vračilo)

7. člen

Najemnik prevzame vozilo ob izpolnitvi vseh pogojev in podpisu pogodbe, katere sestavni del so ti splošni pogoji. Najemnik mora imeti ob prevzemu vozila s seboj veljaven osebni dokument in vozniško dovoljenje.

Plačilo

Ceno najema najemnik plača vedno ob sklenitvi pogodbe o najemu vozila (z gotovino ali z nakazilom na TRR na podlagi predračuna). Cena se določi glede na čas trajanja najema in druge okoliščine, razvidne iz pogodbe o najemu, katere sestavni del so ti splošni pogoji.
V kolikor najemnik najame vozilo za daljše obdobje se stroški najema poravnajo po izstavitvi računa najemodajalca iz katerega je razvidno obdobje najema. Najemnina se zaračuna za obdobje v naprej. Če najemnik stroškov najema ne poravna v roku 8 dni od prejema računa, lahko najemodajalec prekine pogodbo in ga pozove, da vozilo nemudoma vrne najemodajalcu v roku 24 ur.
V primeru, da najemnik ne poravna stroškov najema pogodbe ali ne vrne vozila skladno z določili pogodbe, pogodba preneha z dnem najemodajalčeve vzpostavitve posesti na vozilu. V tem primeru se najemnik izrecno in nepogojno odpoveduje kakršnikoli tožbi zaradi motenja posesti oziroma posestnega varstva in se brez ugovora strinja, da najemodajalec prevzame vozilo v svojo posest, brez najemnikove pravice do uveljavljanja kakršnihkoli odškodninskih zahtevkov.

Pravne osebe morajo predložiti tudi naročilnico za najem vozila z navedenim obdobjem najema, s katero so kriti morebitni dodatni stroški, ki lahko nastanejo poleg osnovne najemnine.

Dostava, prevzem in vračilo najetega vozila

8. člen

Dostava, prevzem in vračilo vozila poteka vsak dan med uradnimi urami. Delovni čas je objavljen na spletni strani www.blucamp.si. Dostava se obračuna po vsakokratnem veljavnem ceniku. Najkrajši najem je 24 ur, izjema je najem do 4 ure
in največ 200 prevoženih kilometrov. Najemnik se zaveže najeto vozilo vrniti z dnem izteka najemne pogodbe, ob času in na kraj, določenima v najemni pogodbi. V primeru, da najemnik prekorači dogovorjeni čas, se prvih 60 minut ne obračuna; za tem se vsaka dodatna ura obračuna v višini 1/4 dnevnega najema.

Podaljšanje najema

V kolikor želi najemnik podaljšati dogovorjeni čas najema, mora najmanj 24 ur pred potekom pogodbe o tem obvestiti najemodajalca ter pridobiti njegovo soglasje.
Možnosti prekinitve najemne pogodbe
V primeru, da najemnik vozila po izteku najemne pogodbe, katere sestavni del so ti splošni pogoji, ne vrne, kakor je to dogovorjeno v najemni pogodbi in kakor je to določeno v teh splošnih pogojih in najema ne podaljša pravočasno oziroma najemodajalcu ne sporoči zadržka za vračilo vozila, je upravičen najemodajalec najemniku vozilo odvzeti in vzpostaviti na njem posest. V primeru popolnega uničenja ali odtujitve vozila (kraja), do katerega pride v času trajanja pogodbe, pogodba predčasno preneha z dnem uničenja oziroma odtujitve vozila. V primeru, da najemnik ne podaljša pogodbe ali ne vrne vozila skladno z določili pogodbe, pogodba preneha z dnem najemodajalčeve vzpostavitve posesti na vozilu. V tem primeru se najemnik izrecno in nepogojno odpoveduje kakršnikoli tožbi zaradi motenja posesti oziroma posestnega varstva in se brez ugovora strinja, da najemodajalec prevzame vozilo v svojo posest, brez najemnikove pravice do uveljavljanja kakršnihkoli odškodninskih zahtevkov. Najemnik v primeru vzpostavitve najemodajalčeve posestne pravice na vozilu, kot navedeno, izrecno in nepogojno priznava zapisnik o stanju vozila ob vzpostavitvi posestne pravice, ki ga sestavi najemodajalec.

Stanje vozila pred najemom

9. člen

Najemnik vozilo sprejme v najem tehnično brezhibno, vozno, registrirano, zavarovano in z vso zakonsko predpisano obvezno opremo in pripadajočo nadomestno pnevmatiko. V pogodbi, katere sestavni del so ti splošni pogoji, se zabeleži pripadajoča oprema. Z vozilom se najemniku izroči tudi vsa dokumentacija vozila s fotokopijo homologacije, ki je skupaj z zavarovalno polico v originalu na vpogled na sedežu najemodajalca. Najemnik je ob prevzemu dolžan vozilo, opremo in dokumentacijo takoj pregledati, kar potrjuje s podpisom na pogodbi o najemu vozila. Kasnejše reklamacije se ne upoštevajo. Za prevzete dokumente vozila odgovarja najemnik kot za vozilo samo.

Vozilo med najemom

Vozilo je ves čas neodtujljiva last najemodajalca. Najemnik se obvezuje, da bo vozilo vrnil v stanju, v kakršnem ga je prejel, ter v dogovorjeni kraj in na dogovorjeni dan ter ob dogovorjenem času, kot je to določeno v pogodbi. Ob vračilu vozila se sestavi zapisnik o stanju vozila, ki je sestavni del pogodbe o najemu vozila. Najemnik se obvezuje vozilo vrniti v stanju, pri katerem se upošteva normalna uporaba vozila, tehnično brezhibno, pravilno vzdrževano, s polnim rezervoarjem goriva, čisto, prosto stvari v lasti tretjih oseb in v celoti pripravljeno za normalno uporabo, z vso pripadajočo opremo in dokumentacijo. Če najemodajalec nemudoma ob prevzemu (čistoča, nivo goriva, ipd.) ali na podlagi strokovnega pregleda vozila, ki se opravi najkasneje v roku 3 (tri) dni po prevzemu vrnjenega vozila, presodi, da stanje vrnjenega vozila ni ustrezno, ima pravico naročiti potrebna popravila in opraviti druga dejanja na stroške najemnika, da se vozilo vrne v prvotno stanje. Če najemnik ne izroči vseh prejetih dokumentov v zvezi z vozilom ali vse opreme oziroma pritikline vozila, je dolžan poravnati stroške za pridobitev navedenega. Vitalni deli vozila so označeni s tovarniškimi številkami. V kolikor bi najemodajalec ugotovil, da kakšen del manjka ali je zamenjan, ima pravico bremeniti najemnika za vso nastalo škodo.

10. člen

V primeru, da najemnik uporablja najeto vozilo v nasprotju z določili teh splošnih pogojev, lahko najemodajalec nemudoma odstopi od pogodbe o najemu in ima pravico najemniku vozilo odvzeti in vzpostaviti na njem posest. V takem primeru se najemnik odpoveduje posestni pravici na vozilu, hkrati pa se odpoveduje vsem uveljavljanjem oziroma zahtevkom iz naslova posestnega varstva ali iz istega naslova uveljavljati kakršenkoli odškodninski zahtevek.

GORIVO

se obvezuje vozilo vrniti v stanju, pri katerem se upošteva normalna uporaba vozila, tehnično brezhibno, pravilno vzdrževano, s polnim rezervoarjem goriva, čisto, prosto stvari v lasti tretjih oseb in v celoti pripravljeno za normalno uporabo, z vso pripadajočo opremo in dokumentacijo. Če najemodajalec nemudoma ob prevzemu (čistoča, nivo goriva, ipd.) ali na podlagi strokovnega pregleda vozila, ki se opravi najkasneje v roku 3 (tri) dni po prevzemu vrnjenega vozila, presodi, da stanje vrnjenega vozila ni ustrezno, ima pravico naročiti potrebna popravila in opraviti druga dejanja na stroške najemnika, da se vozilo vrne v prvotno stanje. Če najemnik ne izroči vseh prejetih dokumentov v zvezi z vozilom ali vse opreme oziroma pritikline vozila, je dolžan poravnati stroške za pridobitev navedenega. Vitalni deli vozila so označeni s tovarniškimi številkami. V kolikor bi najemodajalec ugotovil, da kakšen del manjka ali je zamenjan, ima pravico bremeniti najemnika za vso nastalo škodo.

10. člen

V primeru, da najemnik uporablja najeto vozilo v nasprotju z določili teh splošnih pogojev, lahko najemodajalec nemudoma odstopi od pogodbe o najemu in ima pravico najemniku vozilo odvzeti in vzpostaviti na njem posest. V takem primeru se najemnik odpoveduje posestni pravici na vozilu, hkrati pa se odpoveduje vsem uveljavljanjem oziroma zahtevkom iz naslova posestnega varstva ali iz istega naslova uveljavljati kakršenkoli odškodninski zahtevek.

GORIVO

11. člen

Gorivo ni vključeno v ceno najema. Najemnik prevzame vozilo s polnim rezervoarjem goriva in tako tudi vrne. V nasprotnem primeru sme najemodajalec najemniku zaračunati napolnitev rezervoarja po veljavnem ceniku.
Najemnik ima pet minut po prevzemu vozila možnost preveriti količino goriva na najbližjem bencinskem servisu. Kasnejših reklamacij ne upoštevamo.
V primeru, da kazalec goriva v prvih 50 prevoženih kilometrih najema pade, mora najemnik preveriti količino goriva na najbližjem bencinskem servisu ob poti tako, da dotoči gorivo do vrha, zabeleži prevožene kilometre in shrani račun za kasnejšo analizo. Fotografije merilnika so za namen reklamacije brezpredmetne, ker instrument ni predviden za natančne meritve.

PREVOŽENI KILOMETRI

12. člen

V primeru obračunavanja prevoženih kilometrov se v času najema ugotavlja število prevoženih kilometrov po tovarniško vgrajenem števcu kilometrov, s tem, da se popiše stanje števca pred pričetkom najema in ob vrnitvi vozila.
Posegi v merilne naprave
Vsak poseg v tovarniško vgrajeni števec na vozilu in v armaturno ploščo s strani najemnika je prepovedan. V primeru, da bi najemnik samovoljno posegel v delovanje števca ali v armaturno ploščo se najemniku poleg najemnine obračuna še dodatnih 500 prevoženih kilometrov za vsak dan najema.
V primeru okvare kilometrskega števca na vozilu, je dolžan najemnik o tem nemudoma obvestiti najemodajalca, od katerega bo dobil vsa ustrezna navodila kako ravnati. V primeru, da obvestilo iz tega odstavka opusti, se mu zaračunajo kilometri v pavšalnem dnevnem seštevku, kot sledi iz prejšnjega odstavka.

OKVARE

13. člen

V primeru okvare se najemnik obvezuje, da bo o tem nemudoma obvestil najemodajalca, ki mu bo na osnovi informacij posredoval nadaljnja navodila. Vozilo se sme popraviti samo pri pooblaščenih servisih, za morebitno menjavo delov je potrebno predložiti originalni račun servisa. Če popravilo ni opravljeno na predpisan način, najemodajalec stroškov ne prizna. Morebitno škodo, ki bi bila povzročena zaradi neupoštevanja navodil najemodajalca in teh pogojev najema, v celoti poravna najemnik.

VZDRŽEVANJE

14. člen

Najemnik se zaveže ves čas najema skrbeti za vozilo kot dober gospodar, redno preverjati nivo olja v motorju in zavorah, vode v hladilnem sistemu in akumulatorju ter pritisk zraka v zračnicah. V primeru časovno daljšega najema oziroma najema pri katerem se naredi večje število kilometrov, mora najemnik poskrbeti tudi za pravočasno menjavo olja v motorju oziroma o potrebi po menjavi olja v motorju obvestiti najemodajalca, ki poskrbi za menjavo.

15. člen

V primeru daljšega časovnega najema ali v primeru najema pri katerem se opravi večje število kilometrov se zaveže najemnik opravljati vzdrževanje in servisiranje vozila v skladu z dogovorom in navodili najemodajalca. Hkrati s tem prevzema najemnik v takih primerih tudi obvezo opravljati preventivne tehnične preglede vozila v skladu z zakonom in drugimi veljavnimi predpisi.

16. člen

V primeru škode na vozilu ali poškodovanja vozila zaradi nespoštovanja 14., 15. ali 16. člena teh splošnih pogojev, je dolžan najemnik najemodajalcu povrniti vso tako nastalo škodo in morebitni izgubljeni dobiček zaradi nezmožnosti opravljanja osnovne pridobitne dejavnosti z vozilom.

UPOŠTEVANJE PROMETNIH PREDPISOV

17. člen

Najemnik je odgovoren in prevzema vse obveznosti, ki bi nastale zaradi neupoštevanja prometnih predpisov, nepravilnega parkiranja ali drugega kršenja zakonov pri uporabi vozila in za vso, iz tega naslova, nastalo škodo. Vse morebitne mandatne in druge kazni, ki jih v času uporabe najetega vozila povzroči oziroma dobi najemnik, je dolžan najemnik plačati sam in / ali se za njih bremeni najemnik neposredno. Ta najemnikova odgovornost traja tudi po prenehanju Pogodbe o najemu vozila, če kazni oziroma škode izvirajo iz časa, ko je najemnik vozilo uporabljal.

ZAVAROVANJE IN ODGOVORNOST

18. člen

Najeto vozilo je zavarovano proti odgovornosti za škodo povzročeni tretji osebi. Vozilo je zavarovano samo za čas veljavnosti najemne pogodbe. Po preteku veljavnosti, z izjemo podaljšanja pogodbe, najemodajalec ni odgovoren za prometne nezgode ali druge poškodbe, odtujitev oziroma uničenje vozila in njegovih delov, in le-te veljajo kot najemnikove osebne zadeve ter je najemnik dolžan plačati vso morebitno škodo, ne glede na dejansko zavarovanje vozila.

Primer prometne nezgode ali druge nesreče

19. člen

V primeru prometne nezgode ali druge poškodbe, odtujitve oziroma uničenja vozila in njegovih delov, kot tudi v primeru požara, je najemnik v celoti odgovoren za najeto vozilo. Če zavarovanje vozila za uničeno ali izgubljeno vozilo ne zadostuje za pokrivanje celotne škode, ki jo je utrpel najemodajalec, je najemnik dolžan povrniti vso škodo v 3 (treh) dneh po obvestilu najemodajalca. Ne glede na zavarovanje najetega vozila in ne glede na krivdo je najemnik neomejeno odgovoren:

 • za poškodbe notranjosti vozila, pnevmatik, kolesnih obročev, okrasnih pokrovov, brisalcev in antene ter poškodb na podvozju vozila in drugih poškodb vozila in opreme, ki niso krite s strani zavarovalnice,
 • če je bil v trenutku nastale škode pod vplivom alkohola, mamil, drugih narkotikov ali zdravil oziroma drugih psihoaktivnih snovi, pri katerih uporabi se vožnja oziroma upravljanje in uporaba motornih vozil odsvetuje oziroma je prepovedana,
 • če je povzročil škodo namerno ali iz malomarnosti,
 • če voznik v trenutku nastale škode ni imel veljavnega vozniškega dovoljenja,
 • če je pobegnil s kraja nezgode, ne glede na krivdo,
 • če je naloženi tovor poškodoval vozilo,
 • če je škoda nastala kot posledica uporabe vozila v nasprotju z določili iz 5. in 6. člena. teh pogojev najema,
 • če je škoda nastala na območjih ali v državah, ki so izvzeta iz zavarovanja vozil (krizna območja, vojna in potencialna vojna področja, ipd.),
 • v drugih primerih, ki jo zavarovalnica ne krije ali, ki presega limit zavarovalnega kritja in podobno, ne glede na krivdo najemnika,
 • v primeru neuspešne tožbe proti tretjim, skupaj z vso škodo, stroški in pristojbinami.

Najemnik je odgovoren najemodajalcu tudi za škodo, ki so jo povzročile tretje osebe v času, ko ga bremenijo riziki, povezani z vozilom oziroma uporabo le-tega, ne glede
na krivdo, smiselno upoštevajoč gornja določila. Najemnik prav tako do celote krije odškodninske zahtevke tretjih oseb, ki niso krite s strani zavarovalnice.
Najemnik je dolžan sam kriti morebitno razliko v višini nastale ali povzročene škode, ki bi presegala zavarovalniški maksimum kritja škode po posamezni zavarovalni polici za najeto vozilo.

VARŠČINA

20. člen

Najkasneje ob prevzemu vozila je najemnik dolžan deponirati varščino, določeno po vsakokratnem veljavnem ceniku zaradi pokrivanja naslednjih dodatnih stroškov:

 • delno kritje 1 % odbitne franšize in izgube bonusa pri kasko zavarovanju zaradi prometne nezgode,
 • poškodb, ki niso vključene v kasko zavarovanje vozila,
 • neopravičenega koriščenja asistence,
 • manjših zunanjih in notranjih poškodb na vozilu,
 • manjkajoče in poškodovane opreme,
 • stroškov čiščenja zaradi vrnitve zelo umazanega ali zakajenega vozila,
 • stroškov goriva zaradi vrnitve vozila s praznim ali delno polnim rezervoarjem,
 • potnih stroškov za prevoz vozila do pooblaščenega servisa,
 • stroške, ki nastanejo zaradi zamude vrnitve vozila,
 • manipulativnih stroškov.

V primeru pokrivanja kakršnihkoli poškodb ter dodatnih stroškov, ki nastanejo ob vrnitvi vozila, najemodajalec vrne najemniku varščino, zmanjšano za vrednost storitve po ceniku dodatnih stroškov. V primeru, da varščina ne bi zadoščala za odpravo ugotovljenih napak, ima najemodajalec pravico zahtevati doplačilo. Vračilo varščine se zadrži do razrešitve ugotovljenih napak ter poškodb. Vsaka napaka oz. poškodba se obračuna posebej, pri čemer se upoštevajo vsi stroški odprave napak, tudi časovni kakor tudi potni stroški. V primeru kraje vozila se kavcija ne vrne. Varščina se brezobrestno v celoti vrne najemniku ob podpisu zapisnika o vrnitvi vozila, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

 • vozilo je vrnjeno v brezhibnem in čistem stanju,
 • vozilo je vrnjeno v dogovorjenem roku s polnim rezervoarjem goriva,
 • vsa oprema in naprave v vozilu niso poškodovane in normalno delujejo.
OBVEZNOSTI NAJEMNIKA V PRIMERU NEZGODE

21. člen

V kolikor pride do poškodb, uničenja, zasega ali kraje vozila, ali če je vozilo udeleženo v kakršnikoli nesreči, je najemnik dolžan o tem nemudoma obvestiti najemodajalca, krajo, nesrečo oziroma škodni primer pa takoj prijaviti tudi policiji.
Najemnik se obvezuje, da bo v primeru kakršnekoli prometne ali druge nesreče oziroma poškodbe z najetim vozilom ščitil interese najemodajalca in njegove zavarovalnice, s tem da:

 • si bo zabeležil imena in naslove vseh vpletenih in prič nezgode ter registrske številke vpletenih vozil,
 • ne bo zapustil poškodovanega vozila, dokler ga ne zavaruje ali umakne na varno,
 • bo v vsakem primeru nemudoma poklical policijo, jih obvestil o nesreči, počakal njihov prihod in sestavo ustreznega uradnega zapisnika o nesreči ter pridobil kopijo predmetnega zapisnika, morebitnim poškodovanim pa nudil prvo pomoč,
 • bo izčrpno izpolnil »evropsko poročilo o nezgodi«, izdelal skico in podal svojo izjavo, katero bo takoj dostavil najemodajalcu.
Zavarovanje dokazov

Najemnik je dolžan v primeru nastopa škodnega dogodka, ne glede na to, ali gre za delno škodo ali popolno uničenje vozila oziroma odtujitev vozila, zavarovati vse dokaze o dogodku in pridobiti dokumentacijo o škodnem dogodku, potrebno za vložitev odškodninskega zahtevka. Za opustitev dolžnosti po tej točki je najemnik odškodninsko odgovoren najemodajalcu, ki lahko od najemnika zahteva povrnitev dejanske škode in odškodnine po lastni izbiri. V primeru nezgode najemodajalec nima nobenih obveznosti do najemnika (niti za brezplačni prevoz iz mesta nezgode, zamenjavo vozila ali kakršnokoli drugo nadomestilo).
V kolikor najemnik v primeru nezgode ne bi ravnal po določilih tega člena, sam odgovarja za vso škodo, ki bi zaradi tega nastala najemodajalcu.

TATVINA IN POŽAR

22. člen

Najemnik ne sme pustiti vozila nezaklenjenega, ter mora posvečat posebno pozornost morebitnim izvorom požara. V primeru tatvine ali požara najemnik ravna enako, kot je to določeno za nastanek škodnega primera.

IZGUBA LASTNINE, ODŠKODNINSKI ZAHTEVKI IN KAZNI

23. člen

Najemodajalec ne odgovarja za najemnikovo lastnino ali lastnino tretje osebe, ki jo je le-ta pustila v najetem vozilu ali na njem, v morebitnem nadomestnem vozilu ali v poslovnih prostorih najemodajalca. Najemnik se s podpisom te pogodbe izrecno odreka vsakršnim zahtevkom, ki bi izhajala iz omenjenih izgub in z njimi povezanimi škodami.

24. člen

Najemodajalec ravno tako ne odgovarja tretjim osebam za škodo, ki bi jo povzročil najemnik in ni zajeta v kritje škode po zavarovanju in posameznih zavarovalnih policah za posamezno vozilo.
S podpisom pogodbe o najemu se najemnik izrecno odreka vsakršnim zahtevkom, ki bi izhajali iz naslova nadomestil, odškodnin ali škod opredeljenih v 22. in 23. členu teh splošnih pogojev.

25. člen

Najemnik je prav tako v celoti odgovoren za morebitno izgubo lastnine najemodajalca, ki mu je zaupana iz naslova pogodbe, kot so ključi vozila, dokumenti, oprema ipd. V kolikor pride do izgube, in najemodajalec najemniku v času trajanja najema zagotovi nov izvod / duplikat izgubljenega predmeta, so vsi stroški iz tega naslova izključno stroški najemnika, vključno s stroški dostave, vse po veljavnem ceniku najemodajalca.

26. člen

Vse morebitne kazni ter druge denarne obveznosti, ki jih v času trajanja najema vozila povzroči oziroma prejme najemnik, je dolžan najemnik poravnati sam.

VOŽNJA V TUJINI

27. člen

Za vožnjo najetega vozila izven Slovenije mora najemnik dobiti pisno soglasje najemodajalca. V primeru, da najeto vozilo ostane v tujini preko noči, je najemnik dolžan le-to parkirati v varovani garaži.

KRIZNA IN VOJNA PODROČJA

28. člen

Najemodajalec si pridržuje pravico posamezna področja opredeliti kot krizna ali vojna področja, kar pomeni, da je uporaba najetega vozila na takem področju prepovedana, najemnik pa se zaveže, da najetega vozila na taka področja ne bo vozil ali ga tam uporabljal.
Krizna ali vojna področja označi najemodajalec ob sklenitvi najemne pogodbe za posamezno vozilo na prednji strani pogodbe o najemu vsakič sproti in v posebej za to označeni rubriki pred podpisom najemne pogodbe. Posamezno področje lahko najemodajalec označi kot krizno ali vojno področje tudi med časom trajanja najema vozila, s tem, da mora o tem nemudoma obvestiti najemnika. Najemnik je dolžan od trenutka prejetja obvestila, obvestilo upoštevati in se ravnati po prvem odstavku tega člena.
V primeru neupoštevanja določil tega člena s strani najemnika je upravičen najemodajalec nemudoma odpovedati najemno pogodbo, najemnik pa je zaradi nespoštovanja tega določila najemodajalcu odgovoren za vso morebiti nastalo škodo in izgubljeni dobiček.

JAMSTVO IN STROŠKI

29. člen

Najemnik jamči najemodajalcu, da ne bo utrpel nobene škode iz naslova teh pogojev najema in se zavezuje, da bo najemodajalcu povrnil vso dejansko škodo, odškodnino po oceni najemodajalca in vse stroške, kot so vse izgube, izdatki, davki, pristojbine in drugi stroški, zlasti stroški za sodno in izvensodno uveljavljanje pravic brez tožbe, stroške odvetnika, zavarovanja, morebitnega odvzema vozila, kot škodo, ki je bila povzročena kot neposredna ali posredna posledica zamude. Tako
najemodajalec po pogodbi ni dolžan plačati nikakršnih stroškov.
Najemodajalec sme zahtevati od najemnika tudi vso škodo, odškodnino in morebitni izgubljen dobiček, če najemnik ni ukrenil ničesar ali ni dovolj učinkovito ukrepal, da bi odpravil pravno, tehnično ali gospodarsko neuporabnost vozila, ali za zmanjšano možnost uporabe vozila.

JEZIK

30. člen

V primeru nestrinjanja oziroma nerazumevanja angleškega ali nemškega jezika je uradni jezik slovenščina.

SPREMEMBE POGODBE IN POGOJEV NAJEMA

31. člen

V času trajanja najema vozila ni mogoče spremeniti nobenega določila ali pogoja v pogodbi in splošnih pogojih najema.

VARSTVO PODATKOV

32. člen

Podpisani na tej pogodbi se strinja, da sme najemodajalec:

 • uporabiti njegove osebne podatke pri izpolnjevanju pogodbenih obveznosti in uveljavitvi pravic, ki izhajajo iz pogodbenega razmerja,
 • njegove podatke po potrebi posredovati zavarovalnici, poroku, ustreznim državnim organom in sodišču,
 • pri pristojnih državnih organih in institucijah opraviti poizvedbe o naslovu bivališča, zaposlitve in prejemkih ter jih uporabi, če je to potrebno, za izvajanje pogodbenih določil,
 • posredovati podatke o morebitnem neizpolnjevanju obveznosti tudi drugim finančnim organizacijam,
 • elektronsko slediti vozilu v primeru suma kršitve pogodbenih obveznosti,
 • hraniti podatke 10 let.
KONČNE DOLOČBE

33. člen

Naslovi poglavij v teh splošnih pogojih so vstavljeni izključno zaradi preglednosti ter na vsebino in tolmačenje posameznih določil ali pogodbe kot celote nimajo vpliva.

34. člen

Morebitne spore ali nesoglasja iz teh splošnih pogojev oziroma v zvezi z uporabo le teh bosta najemnik in najemodajalec reševala sporazumno, če to ne bo mogoče je za rešitev sporov pristojno sodišče v Mariboruu.
Morebitni spori glede odgovornosti za obveznosti po pogodbi in teh splošnih pogojih, ki bi morebiti nastali med najemnikom – fizično osebo, oziroma pooblaščeno osebo najemnika pravne osebe ter vsemi vozniki so izključno spori med navedenimi strankami ter ne vplivajo na uveljavljanje pravic najemodajalca do navedenih oseb (solidarna odgovornost navedenih oseb za obveznosti po pogodbi in teh splošnih pogojih) saj podpisnik pogodbe jamči, da so vse navedene osebe seznanjene z določili teh pogojev.

Podova; 02.01.2014