Pogoji najema

//Pogoji najema
Pogoji najema2022-03-31T07:12:25+00:00

SPLOŠNI POGOJI NAJEMA AVTODOMA

1. OSNOVNI POGOJI NAJEMA AVTODOMA

Avtodom lahko najame in vozi oseba , ki je starejša od 21 let in ima veljavno vozniško dovoljenje B kategorije vsaj tri leta ter je državljan Republike Slovenije ali EU. Za sestavo najemne pogodbe za najem avtodoma in sklenitev rezervacije mora najemnik posredovati kopijo veljavnega vozniškega dovoljenja in kopijo veljavnega potnega lista ali osebne izkaznice ter seznam potnikov in cilj potovanja.

Avtodom lahko upravljajo le osebe, ki so v pogodbi o najemu navedene kot najemniki ali vozniki avtodoma. Avtodoma ni dovoljeno dajati v podnajem ali v uporabo drugim osebam. Kajenje v avtodomu je prepovedano. Pri potovanju izven meja EU se priporoča dovoljenje za vožnjo vozila v tujini, ki vam ga na vašo željo uredimo v izpostavi AMZS.

2. POSTOPEK NAJEMA AVTODOMA

2.1. Rezervacija avtodoma

Ob potrditvi rezervacije avtodoma se plača 40 % akontacije celotnega najema avtodoma. Za potrjeno rezervacijo se šteje podpisana in vrnjena pogodba ter vplačana akontacija. Preostali del najemnine se v visoki sezoni poravna 10 dni pred predvidenim datumom najema avtodoma, sicer se šteje rezervacija za odpovedano.

V ceno najema avtodoma je vključena standardna oprema, ki je potrebna za potovanje, razen dovoljenja za vožnjo tujega vozila, goriva in priprave vozila (plin, WC kemikalije).

  • 50,00 € / teden za pripravo vozila (plin, wc-kemikalije, wc-papir)

2.2. Odpoved rezervacije avtodoma

Pri odpovedi rezervacije avtodoma s strani najemnika se zaračunajo stroški odpovedi v višini 50,00 € in zadrži del najemnine pri:

   • odpovedi nad 30 dni pred predvidenim datumom najema avtodoma: 30 % najemnine,
   • odpovedi 30 do 20 dni pred predvidenim datumom najema avtodoma: 40 % najemnine,
   • odpovedi 20 do 10 dni pred predvidenim datumom najema avtodoma: 60 % najemnine,
   • odpovedi 10 dni do 1 dan pred predvidenim datumom najema avtodoma: 80 % najemnine.

Neprevzem avtodoma s strani najemnika na dogovorjen dan predstavlja nepreklicni odstop najemnika od najema avtodoma, kar daje najemodajalcu pravico do zadržanja celotne že vplačane najemnine. V primeru predčasne prekinitve najema avtodoma na željo najemnika, ima najemodajalec pravico obdržati celotno vplačano najemnino.

2.3. Varščina

Najemnik pri najemodajalcu deponira varščino v višini 1.000,00 EUR ob prevzemu avtodoma, za pokrivanje naslednjih stroškov:

   • 1 % odbitne franšize in izgube bonusa pri kasko zavarovanju v primeru nesreče
   • manjše zunanje in notranje poškodbe na avtodomu
   • manjkajoča oprema

poškodbe, ki niso vključene v kasko zavarovanje

Če je avtodom ob vrnitvi nepoškodovan, se varščina v celoti vrne. Vračilo varščine se izvrši v dveh delovnih dneh po dnevu vrnitve avtodoma na TRR najemnika.

2.4. Prevzem avtodoma

Avtodom se praviloma prevzame v Podovi ali v Pragerskem med 1600 in 2000 uro, če ni drugače dogovorjeno.

Ob prevzemu se pregleda celoten avtodom (oprema, mehanika, karoserija, motor, …), preveri se delovanje naprav v avtodomu in sestavi se prevzemni zapisnik. Vse pomanjkljivosti, manjkajoča oprema poškodbe avtodoma itd., se vpišejo v prevzemni zapisnik. Vse ugotovljene poškodbe se fotografirajo in dokumentirajo.

Avtodom se prevzema s polnim rezervoarjem za gorivo, prazno posodo za čisto vodo, s prazno posodo za odpadno vodo in s prazno ter čisto WC kaseto. V času najema avtodoma možnost brezplačnega parkiranja vozila najemnika na dvorišču najemodajalca.

2.5. Časovne omejitve najema avtodoma

V visoki sezoni je možen najem avtodoma za najmanj 7 dni, prevzem ali vrnitev se praviloma vršita v petek. Vikend najem avtodoma: v visoki sezoni ni možen, razen v primeru, da bi bil avtodom nezaseden.

2.6. Vrnitev avtodoma

Avtodom se vrne v Podovi ali v Pragerskem od 900 do 12.00 ure,  razen ob drugačnem dogovoru ob najemu avtodoma. Samo v tem primeru se dan prevzema in vrnitve štejeta kot en dan najema avtodoma. Pri vrnitvi avtodoma pred iztekom najemne pogodbe velja cena, ki je bila v pogodbi določena. V primeru nepravočasne vrnitve avtodoma, brez predhodnega dogovora z najemodajalcem, se zaračuna zamudnina 200 € za vsako zamujeno uro, v kolikor to ni prej drugače dogovorjeno. V primeru neizogibne zamude pri vračilu avtodoma, je najemnik dolžan telefonsko obvestiti najemodajalca in mu sporočiti predviden čas vračila avtodoma. Za vsak naslednji dan zamude se zaračuna 160 €.

Avtodom mora biti očiščen s polnim rezervoarjem goriva,, s praznim rezervoarjem pitne vode, z izpraznjenim rezervoarjem odpadne vode in izpraznjeno ter čisto WC kaseto. Ob vrnitvi avtodoma se opravi zapisniški pregled vozila: ugotovi se stanje avtodoma in pregleda delovanje vseh naprav. Najemnik odgovarja za vse poškodbe in pomanjkljivosti, ki so nastale v času najema. Če ob vrnitvi avtodoma rezervoar za gorivo ni poln, se najemniku zaračuna stroške goriva po dnevnem ceniku Petrola za poln rezervoar. Če najemnik vrne avtodom neočiščen, je dolžan plačati najemodajalcu:

   • 50,00 € za zunanje čiščenje avtodoma,
   • 50,00 € za notranje čiščenje avtodoma,
   • 20,00 € za čiščenje WC kasete
   • 10,00 € za praznjenje odpadne vode.

3. ODGOVORNOST NAJEMNIKA

3.1. Vožnja avtodoma

Najemnik avtodoma mora z vozilom ravnati kot skrben in vesten gospodar. Z avtodom lahko upravljata izključno najemnik in voznik, ki sta navedena v pogodbi. Vsa določila splošnih pogojev, s katerimi se določa ravnanje najemnika z avtodomom in njegova odgovornost, so obvezujoča tudi za voznika avtodoma, ki je kot tak naveden v pogodbi o najemu avtodoma. Najemnik avtodoma mora upoštevati cestnoprometne predpise. Najemnik kot voznik se zavezuje, da pred in med vožnjo ne bo užival alkoholnih pijač in ne bo vozil pod vplivom substanc, ki zmanjšujejo psihomotorične sposobnosti (zdravila, droge, ipd.).

3.2. Ravnanje najemnika ob nezgodi, poškodbi avtodoma ali okvara avtodoma

Najemnik se zavezuje, da bo morebitno škodo na avtodomu pri kakršnikoli nezgodi ali dogodku (zlasti pri prometni nezgodi, vlomu v avtodom, poškodbi avtodoma na parkirišču) obvezno prijavil policiji v državi, v kateri se nahaja ter nemudoma o tem telefonsko obvestil najemodajalca. Najemnik avtodoma je dolžan ob prometni nezgodi sestaviti evropski zapisnik o prometni nezgodi, katerega je dolžan skupaj s skico prometne nezgode predložiti najemodajalcu. V primeru prometne nezgode zaradi vinjenosti oz. zaradi vožnje pod vplivom substanc, ki zmanjšujejo psihomotorične sposobnosti, krije vse stroške popravila in prevoza avtodoma najemnik sam.

V primeru okvare avtodoma v času najema poskuša najemnik odpraviti okvaro na najbližjem pooblaščenem servisu ali po predhodnem telefonskem dogovoru z najemodajalcem. Če okvara ni nastala po krivdi najemnika, le-ta ob vračilu avtodoma predloži originalen račun, ki se mora glasiti na lastnika avtodoma. Samo in izključno v tem primeru najemodajalec povrne najemniku nastale stroške.

3.3. Uporaba avtodoma

Najemnik se zavezuje, da bo avtodom koristil izključno za turistične namene. Najemniku je prepovedana uporaba avtodoma za prevoz nevarnih snovi, eksplozivnih in drugih nevarnih snovi, za prevoz orožja in mamil ter za oddajo avtodoma v podnajem.

Z avtodomom je mogoče potovati v vse evropske države, razen v tiste, ki so v vojnem stanju ali je zaradi drugih vzrokov potovanje nezaželeno. V takšne države se lahko potuje le po izrecnem predhodnem dogovoru z najemodajalcem in po plačilu dodatnega kritja zavarovanja s strani najemnika za potovanje v rizično državo.

Najemnik avtodoma odgovarja v vrednosti 1 % odbitne franšize v sklopu kasko zavarovanja za morebitno škodo zaradi njegove krivde in v zvezi s tem najemodajalčevih stroškov izgube bonusa. Najemnik odgovarja za škodo voznika, ki nima pooblastila za vožnjo na podlagi najemne pogodbe, zaradi preseženega tovora in ostalih primerov nedovoljene uporabe avtodoma.

Najemnik se obvezuje, da bo dokumente in ključe avtodoma ob zapustitvi le-te nosil s seboj, saj v nasprotnem primeru zavarovalnica ne krije stroškov kraje avtodoma in krije vse stroške najemnik sam.

4. ODGOVORNOST NAJEMODAJALCA

Najemodajalec skrbi, da je avtodom ob oddaji v najem brezhiben, brez kakršnekoli okvare, ki bi lahko povzročil nezgodo. Najemodajalec ne odgovarja za stvari, ki so bile puščene ali pozabljene v avtodomu. V primeru višje sile, poškodovanega ali nevoznega avtodoma se najemodajalec in najemnik dogovorita za drug termin najema avtodoma oziroma se že vplačani znesek najemnine brezobrestno vrne.

5. REŠEVANJE SPOROV

Vse spore v zvezi z najemom in temi splošnimi pogoji poskušata najemnik in najemodajalec rešiti sporazumno, v primeru spora je stvarno pristojno sodišče na Ptuju.

6. SKRITE NAPAKE NA SPLETNI STRANI

Vse informacije na spletnih straneh so informativne narave. Pridržujemo si pravico do nenamernih napak.